DELICIO MOVIE

        지구위에서 수천년 생명을 잇는 바오밥나무 처럼 지구에 온전히 뿌리 내리고 기여하는 식품 & BIO산업    
   
       
   
       
           
               
                                   
           
       
                
           
               
                                   
           
       
                
           
               
                                   
           
       
   
   
   
       
   
       
           

       
   
   
   
       

엄선된 Primium'을 지향

        재료의 근본부터 고려하여 엄선 하여, 천연의 재료만을 사용하여 맛을 냅니다.    
   
       
   
       
           
               
                                                       
               
                   

상품

                   

                    Click here                
           
       
       
           
               
                                                       
               
                   

온라인몰

                   

                    Click here                
           
       
       
       
           
               
                                                       
               
                   

선물세트

                   

                    Click here